Tượng Gốm Sứ Bát Tràng, Đức Phật tọa thiền.

Giá:3,000,000

.
.
.
.